ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ບໍລິສັດ E&E

ທ່ານ ນາງ ສຸກສຸກ ພົງພິລາ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ອິນທັດ ປຣະກອບວະນິດສກຸນ

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ສຸດທິສັກ ແກ້ວມີແສງ

ກຳມະການ

ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ

ກຳມະການ

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທະລັງສີ

ກຳມະການ