ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ E&E

MrSiliphome

ທ່ານ ສີລິພົມ ແສງອ່ອນແກ້ວ

ຜູ້ອຳນວຍການ (CEO)

Rianrungrueang

ທ່ານ ສຸດທິພັນ ຫລຽນຮຸ່ງເຮືອງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ສາຍງານຜະລິດ)

MrKhamkone

ທ່ານ ຄຳກອນ ພິມມະທອງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ສາຍງານບໍລິຫານ)

ອັບເດດວັນທີ 07 ມີນາ 2024