ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ E&E

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທະລັງສີ

ຜູ້ອຳນວຍການ (CEO)

ທ່ານ ບັນດິດ ນ້ອຍຮຸ່ງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ສາຍງານບໍລິຫານ)

ທ່ານ ທະວີສິດ ຈັນເທຣີ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ສາຍງານຜະລິດ)

ອັບເດດວັນທີ 02 ພະຈິກ 2022