ທຸລະກິດບໍລິການວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຄວາມຊຳນານງານດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ປະກອບກັບ ປະສົບການ ຂອງ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສະສົມ ມາຍາວນານກວ່າ   30 ປີ ທັງໃນງານດ້ານພັດທະນາການກໍ່ສ້າງ, ງານບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ງານເດີນເຄື່ອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ໂຮງໄຟຟ້າ.  

ບໍລິສັດ ESCO ໜື່ງໃນບໍລິສັດໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ E&E ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການງານອອກແບບທາງວິສະວະກຳ, ການຈັດຫາ, ການກໍ່ສ້າງ  EPC) ແລະ ງານໂຄງການແບບຄົບວົງຈອນ (Turnkey Project) ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ – ຂະໜາດກາງ ທັງງານ ໂຍທາ, ເຄື່ອງກົນ, ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ທົດສອບ  Commissioning ສຳລັບໂຮງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວບຄຸມຖືງງານລະບົບສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍໄຟຟ້າກຳລັງ, ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຈ່າຍນໍ້າ, ລະບົບຕ່າຍອາຍນໍ້າ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳໄດ້ແກ່

ບໍລິການດ້ານການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ແກ່