ທຸລະກິດອື່ນໆ

ດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນອຸດສາຫະກຳ ໂຮງໄຟຟ້າ ລວມທັງຄວາມຮ່ວມມື ກັບ ສະຖາບັນ ການສຶກສາ ຊັ້ນນຳ. ງານໃຫ້ການບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ບໍລິສັດ ESCO ໜື່ງໃນ ບໍລິສັດໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ E&Eຈື່ງເປັນອິກໜື່ງ ບໍລິການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຈາກລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍຄງບຄຸມຫລັກສູດ ການເດີນເຄື່ອງ, ການບຳລຸງຮັກສາ ໂຮງໄຟຟ້າ, ລະບົບສົ່ງ, ລະບົບຈຳໜ່າຍ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ.