ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ

ເປັນບໍລິສັດນໍາໜ້າ ໃນການສະໜອງບໍລິການ ທາງດ້ານວິສະວະກຳ, ການດຳເນີນທຸລະກິດເດີນເຄື່ອງ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງຮັກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຂອງ ອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ.  

ພາລະກິດ

  1. ສະຫນອງການໃຫ້ບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທັນເວລາ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພທີ່ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
  2. ໃຫ້ບໍລິການປະຕິບັດງານແລະບໍາລຸງຮັກສາໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການດູແລແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລ້ອມແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນທີ່ມັນດໍາເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແລະທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
  3. ສືບຕໍ່ພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານວິສະວະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.
  4. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການເງິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບຸກຄະລາກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.
  5. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດ ESCO ແລະ EDL-GEN O&M  ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ.