ຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ E&E

ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນັຍຣິ້ງ ແອນ ເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E) ບໍລິສັດ ໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ EDL-Gen O&M ແລະ ບໍລິສັດ ESCO ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜື່ງ ກັບ ຄວາມສຳເລັດ ຂອງເຮົາ ໃນຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປນີ້. 

ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນັຍຣິ້ງ ແອນ ເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E)

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ “ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ” ນາງ ອາລິສາ ອິນທະລັງສີ.  ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕືກອາຄານສະຖາບັນໄຟຟ້າລາວ ຊັ້ນ 8 ຫ້ອງ 802. ໂທລະສັບ. +856 20 9294 3837 Email: eehq@ee.com.la

ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາແລະຕິດຕາມກວດກາເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງການເດີນເຄື່ອງ ຢູ່ ໂຮງງານໄຟຟ້າ

 • ເພດຊາຍ ອາຍຸບໍ່ເກີນ  30 ປີ.
 • ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ສາຂາ ໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ເອເລັກໂຕນິກ,  ຫລື ສາຂາກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະ ໄດ້.

ຄຸນສົມບັດອື່ນໆ (ທຸກຕຳແໜ່ງ) :

 • ສາມາດໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີ ໂປແກຣມ microsoft office ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ສາມາດທຳງານເປັນທີມ ແລະ ມີຈິດສຳນຶກ ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ດີ.
 • ຫາກມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຢູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ສະຫວັດດີການ:

 • ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ (ອປສ).
 • ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ, ເຄື່ອງແບບພະນັກງານ ແລະ ມີບໍລິການລົດຮັບ-ສົ່ງ.
 • ເງິນເດືອນ, ເງິນ Incentive KPI, ໂບນັດ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ.

ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງອຸປະກອນກົນຈັກ (CM) ແລະອຸປະກອນຕາມແຜນການ (PM) ການຜະລິດໄຟຟ້າດຳເນີນໄປປົກກະຕິ.

 • ເພດຊາຍ ອາຍຸບໍ່ເກີນ  30 ປີ
 • ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ສາຂາ ໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ເອເລັກໂຕນິກ, ຊ່າງລົດຍົນ ຫລື ສາຂາກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຈົຍໃໝ່.

ຄຸນສົມບັດອື່ນໆ (ທຸກຕຳແໜ່ງ) :

 • ສາມາດໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີ ໂປແກຣມ microsoft office ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ສາມາດທຳງານເປັນທີມ ແລະ ມີຈິດສຳນຶກ ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ດີ.
 • ຫາກມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຢູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ສະຫວັດດີການ:

 • ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ (ອປສ).
 • ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ, ເຄື່ອງແບບພະນັກງານ ແລະ ມີບໍລິການລົດຮັບ-ສົ່ງ.
 • ເງິນເດືອນ, ເງິນ Incentive KPI, ໂບນັດ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ.