ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນັຍຣິ້ງ ແອນ ເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E)

EGCO Engineering & Service Co,. Ltd