ງານບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ