คณะกรรมการบริษัท

ท่าน นาง สุกสัน พงพิลา

ประธานกรรมการ

นาย อินทัช ประกอบวณิชกุล

รองประธานกรรมการ

นาย สุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง

กรรมการ

ท่าน ไช ไชเสดถา

กรรมการ

ท่าน คํามะนี อินทะลังสี

กรรมการ