คณะผู้บริหาร

MrSiliphome

สีลิพม แสงอ่อนแก้ว

กรรมการผู้จัดการ (CEO)

Rianrungrueang

สุทธิพันธ์ เหรียญรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการผลิต)

MrKhamkone

คำกอน พิมมะทอง

รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 07 มีนาคม 2567