คณะผู้บริหาร

ท่าน คํามะนี อินทะลังสี

กรรมการผู้จัดการ (CEO)

นาย บัณฑิต น้อยรุ่ง

รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหาร)

ท่าน ทะวีสิด จันเทลี

รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการผลิต)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565