วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในอาเซียนที่ให้บริการด้านวิศวกรรม เดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรมอื่น ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล.

พันธกิจ

  1. ให้บริการงานบำรุงรักษาอย่างครบวงจร มีคุณภาพ ตรงเวลา และปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า.
  2. ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยความใส่ใจต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน.
  3. พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ.
  4. บริหารจัดการสินทรัพย์ การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ.
  5. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัท EDL-Gen O&M และ บริษัท ESCO เพื่อเสริมสร้างคุณค่า เพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบ ในการแข่งขัน.