โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของ บริษัท E&E

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก (เอสโก)